صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۲۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۱۲/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۹۱۹,۷۰۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۵,۰۸۰,۲۹۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۳۰,۷۷۵,۱۷۱,۷۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۶,۹۵۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۶,۹۰۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۶,۱۵۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۲/۱۱
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۸/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ ۴۶,۹۵۰ ۴۶,۹۰۸ ۴۶,۱۵۷ -۷۵۱ ۰ ۲۳۱,۴۰۸,۱۰۷ ۰ ۲۲۶,۴۸۸,۴۰۶ ۴,۹۱۹,۷۰۱ ۲۳۰,۷۷۵,۱۷۱,۷۹۰
  ۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ۴۶,۹۴۰ ۴۶,۸۹۹ ۴۶,۱۴۸ -۷۵۱ ۰ ۲۳۱,۴۰۸,۱۰۷ ۱۳,۵۳۳ ۲۲۶,۴۸۸,۴۰۶ ۴,۹۱۹,۷۰۱ ۲۳۰,۷۲۷,۲۶۴,۹۵۵
  ۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ۴۶,۹۱۹ ۴۶,۸۷۷ ۴۶,۱۲۸ -۷۴۹ ۴۴ ۲۳۱,۴۰۸,۱۰۷ ۰ ۲۲۶,۴۷۴,۸۷۳ ۴,۹۳۳,۲۳۴ ۲۳۱,۲۵۶,۴۵۰,۲۲۳
  ۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ ۴۶,۸۹۶ ۴۶,۸۵۵ ۴۶,۰۷۲ -۷۸۳ ۳,۰۲۷ ۲۳۱,۴۰۸,۰۶۳ ۰ ۲۲۶,۴۷۴,۸۷۳ ۴,۹۳۳,۱۹۰ ۲۳۱,۱۴۲,۵۱۰,۴۳۲
  ۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ۴۶,۸۸۵ ۴۶,۸۴۴ ۴۶,۱۰۲ -۷۴۲ ۰ ۲۳۱,۴۰۵,۰۳۶ ۰ ۲۲۶,۴۷۴,۸۷۳ ۴,۹۳۰,۱۶۳ ۲۳۰,۹۴۷,۵۷۷,۷۳۶
  ۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ ۴۶,۸۷۷ ۴۶,۸۳۵ ۴۶,۱۵۴ -۶۸۱ ۳۸۴ ۲۳۱,۴۰۵,۰۳۶ ۴,۲۱۸ ۲۲۶,۴۷۴,۸۷۳ ۴,۹۳۰,۱۶۳ ۲۳۰,۹۰۵,۳۰۱,۲۸۴
  ۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ۴۶,۸۶۷ ۴۶,۸۲۵ ۴۶,۱۴۵ -۶۸۰ ۰ ۲۳۱,۴۰۴,۶۵۲ ۰ ۲۲۶,۴۷۰,۶۵۵ ۴,۹۳۳,۹۹۷ ۲۳۱,۰۳۶,۵۱۶,۹۵۳
  ۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ۴۶,۸۵۶ ۴۶,۸۱۴ ۴۶,۱۳۴ -۶۸۰ ۰ ۲۳۱,۴۰۴,۶۵۲ ۰ ۲۲۶,۴۷۰,۶۵۵ ۴,۹۳۳,۹۹۷ ۲۳۰,۹۷۸,۵۹۲,۹۱۴
  ۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ۴۶,۸۴۶ ۴۶,۸۰۴ ۴۶,۱۲۴ -۶۸۰ ۰ ۲۳۱,۴۰۴,۶۵۲ ۰ ۲۲۶,۴۷۰,۶۵۵ ۴,۹۳۳,۹۹۷ ۲۳۰,۹۳۰,۴۲۸,۳۰۶
  ۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۴۶,۸۳۶ ۴۶,۷۹۴ ۴۶,۱۱۴ -۶۸۰ ۰ ۲۳۱,۴۰۴,۶۵۲ ۶۶,۷۸۸ ۲۲۶,۴۷۰,۶۵۵ ۴,۹۳۳,۹۹۷ ۲۳۰,۸۸۲,۳۷۶,۳۸۰
  ۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۴۶,۸۲۹ ۴۶,۷۸۷ ۴۶,۲۳۷ -۵۵۰ ۳۹۵ ۲۳۱,۴۰۴,۶۵۲ ۱۱۱,۹۸۶ ۲۲۶,۴۰۳,۸۶۷ ۵,۰۰۰,۷۸۵ ۲۳۳,۹۷۳,۴۰۶,۳۹۴
  ۱۲ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۴۶,۸۱۷ ۴۶,۷۷۶ ۴۶,۲۳۱ -۵۴۵ ۰ ۲۳۱,۴۰۴,۲۵۷ ۱۸,۳۴۰ ۲۲۶,۲۹۱,۸۸۱ ۵,۱۱۲,۳۷۶ ۲۳۹,۱۳۸,۹۹۲,۵۲۹
  ۱۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۴۶,۷۸۷ ۴۶,۷۴۷ ۴۶,۱۹۷ -۵۵۰ ۰ ۲۳۱,۴۰۴,۲۵۷ ۱,۱۰۰ ۲۲۶,۲۷۳,۵۴۱ ۵,۱۳۰,۷۱۶ ۲۳۹,۸۴۶,۷۱۲,۱۴۹
  ۱۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۴۶,۷۴۹ ۴۶,۷۰۹ ۴۶,۱۵۷ -۵۵۲ ۰ ۲۳۱,۴۰۴,۲۵۷ ۰ ۲۲۶,۲۷۲,۴۴۱ ۵,۱۳۱,۸۱۶ ۲۳۹,۷۰۲,۶۳۲,۰۹۴
  ۱۵ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ۴۶,۷۴۹ ۴۶,۷۰۹ ۴۶,۱۹۸ -۵۱۱ ۰ ۲۳۱,۴۰۴,۲۵۷ ۰ ۲۲۶,۲۷۲,۴۴۱ ۵,۱۳۱,۸۱۶ ۲۳۹,۷۰۱,۵۵۸,۴۳۳
  ۱۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ۴۶,۷۴۰ ۴۶,۶۹۹ ۴۶,۱۸۸ -۵۱۱ ۰ ۲۳۱,۴۰۴,۲۵۷ ۲,۵۸۰ ۲۲۶,۲۷۲,۴۴۱ ۵,۱۳۱,۸۱۶ ۲۳۹,۶۵۱,۳۴۰,۵۶۳
  ۱۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۴۶,۷۳۰ ۴۶,۶۸۹ ۴۶,۱۷۹ -۵۱۰ ۲۵ ۲۳۱,۴۰۴,۲۵۷ ۰ ۲۲۶,۲۶۹,۸۶۱ ۵,۱۳۴,۳۹۶ ۲۳۹,۷۲۱,۶۶۴,۷۷۸
  ۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ۴۶,۷۳۱ ۴۶,۶۹۰ ۴۶,۲۱۷ -۴۷۳ ۰ ۲۳۱,۴۰۴,۲۳۲ ۵۰,۱۲۵ ۲۲۶,۲۶۹,۸۶۱ ۵,۱۳۴,۳۷۱ ۲۳۹,۷۲۳,۴۳۶,۸۲۷
  ۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ۴۶,۷۰۶ ۴۶,۶۶۵ ۴۶,۲۳۰ -۴۳۵ ۰ ۲۳۱,۴۰۴,۲۳۲ ۰ ۲۲۶,۲۱۹,۷۳۶ ۵,۱۸۴,۴۹۶ ۲۴۱,۹۳۳,۱۹۲,۳۷۸
  ۲۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ ۴۶,۶۹۶ ۴۶,۶۵۵ ۴۶,۲۲۵ -۴۳۰ ۱۰,۷۰۹ ۲۳۱,۴۰۴,۲۳۲ ۸,۶۶۴ ۲۲۶,۲۱۹,۷۳۶ ۵,۱۸۴,۴۹۶ ۲۴۱,۸۸۱,۸۷۳,۳۴۰
  مشاهده همه