صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۲۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۴/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۶۴۲,۲۴۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۶,۳۵۷,۷۵۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۸۴,۱۴۹,۰۷۱,۶۳۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۰,۵۸۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۰,۵۵۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۰,۵۵۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۴/۲۳
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۸/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ۵۰,۵۸۳ ۵۰,۵۵۹ ۵۰,۵۵۹ ۰ ۰ ۲۳۱,۵۴۳,۷۳۳ ۰ ۲۲۷,۹۰۱,۴۹۰ ۳,۶۴۲,۲۴۳ ۱۸۴,۱۴۹,۰۷۱,۶۳۱
  ۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۴۹,۶۱۷ ۴۹,۵۹۰ ۵۰,۴۲۰ ۸۳۰ ۰ ۲۳۱,۵۴۳,۷۳۳ ۰ ۲۲۷,۹۰۱,۴۹۰ ۳,۶۴۲,۲۴۳ ۱۸۰,۶۱۸,۵۱۲,۳۱۷
  ۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ ۴۹,۶۰۶ ۴۹,۵۷۹ ۵۰,۴۱۰ ۸۳۱ ۰ ۲۳۱,۵۴۳,۷۳۳ ۵۷,۹۲۷ ۲۲۷,۹۰۱,۴۹۰ ۳,۶۴۲,۲۴۳ ۱۸۰,۵۷۹,۶۳۵,۱۷۷
  ۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ ۴۹,۵۹۵ ۴۹,۵۶۹ ۵۰,۳۸۶ ۸۱۷ ۰ ۲۳۱,۵۴۳,۷۳۳ ۲۵,۶۶۰ ۲۲۷,۸۴۳,۵۶۳ ۳,۷۰۰,۱۷۰ ۱۸۳,۴۱۲,۲۴۸,۴۱۱
  ۵ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ۴۸,۷۹۰ ۴۸,۷۶۱ ۵۰,۲۹۴ ۱,۵۳۳ ۰ ۲۳۱,۵۴۳,۷۳۳ ۷۵,۵۳۰ ۲۲۷,۸۱۷,۹۰۳ ۳,۷۲۵,۸۳۰ ۱۸۱,۶۷۳,۵۸۹,۴۱۲
  ۶ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ۴۸,۷۸۱ ۴۸,۷۴۹ ۵۰,۲۲۱ ۱,۴۷۲ ۴,۵۰۹ ۲۳۱,۵۴۳,۷۳۳ ۴۱,۲۳۸ ۲۲۷,۷۴۲,۳۷۳ ۳,۸۰۱,۳۶۰ ۱۸۵,۳۱۳,۳۹۴,۱۷۶
  ۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۴۸,۷۸۲ ۴۸,۷۵۱ ۵۰,۲۴۵ ۱,۴۹۴ ۰ ۲۳۱,۵۳۹,۲۲۴ ۰ ۲۲۷,۷۰۱,۱۳۵ ۳,۸۳۸,۰۸۹ ۱۸۷,۱۰۹,۱۹۰,۹۲۶
  ۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ ۴۸,۶۸۹ ۴۸,۶۴۸ ۵۰,۰۹۱ ۱,۴۴۳ ۰ ۲۳۱,۵۳۹,۲۲۴ ۰ ۲۲۷,۷۰۱,۱۳۵ ۳,۸۳۸,۰۸۹ ۱۸۶,۷۱۴,۹۳۹,۹۰۵
  ۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۴۸,۵۹۳ ۴۸,۵۵۳ ۴۹,۹۵۷ ۱,۴۰۴ ۰ ۲۳۱,۵۳۹,۲۲۴ ۰ ۲۲۷,۷۰۱,۱۳۵ ۳,۸۳۸,۰۸۹ ۱۸۶,۳۵۰,۸۰۸,۹۳۳
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ ۴۸,۵۸۳ ۴۸,۵۴۳ ۴۹,۹۴۷ ۱,۴۰۴ ۰ ۲۳۱,۵۳۹,۲۲۴ ۲۸,۶۹۷ ۲۲۷,۷۰۱,۱۳۵ ۳,۸۳۸,۰۸۹ ۱۸۶,۳۱۲,۵۳۱,۰۶۱
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ۴۸,۵۵۹ ۴۸,۵۲۰ ۴۹,۹۲۸ ۱,۴۰۸ ۰ ۲۳۱,۵۳۹,۲۲۴ ۱۸۸,۶۴۷ ۲۲۷,۶۷۲,۴۳۸ ۳,۸۶۶,۷۸۶ ۱۸۷,۶۱۶,۷۷۷,۱۷۰
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ ۴۸,۵۷۲ ۴۸,۵۱۹ ۴۹,۸۴۷ ۱,۳۲۸ ۰ ۲۳۱,۵۳۹,۲۲۴ ۰ ۲۲۷,۴۸۳,۷۹۱ ۴,۰۵۵,۴۳۳ ۱۹۶,۷۶۴,۹۰۹,۷۴۱
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ ۴۸,۵۷۴ ۴۸,۵۲۱ ۴۹,۸۳۸ ۱,۳۱۷ ۰ ۲۳۱,۵۳۹,۲۲۴ ۰ ۲۲۷,۴۸۳,۷۹۱ ۴,۰۵۵,۴۳۳ ۱۹۶,۷۷۲,۳۰۹,۵۶۳
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ ۴۸,۵۶۴ ۴۸,۵۱۱ ۴۹,۸۸۶ ۱,۳۷۵ ۰ ۲۳۱,۵۳۹,۲۲۴ ۰ ۲۲۷,۴۸۳,۷۹۱ ۴,۰۵۵,۴۳۳ ۱۹۶,۷۳۴,۲۶۰,۳۴۴
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ ۴۸,۵۶۷ ۴۸,۵۱۳ ۴۹,۹۵۰ ۱,۴۳۷ ۰ ۲۳۱,۵۳۹,۲۲۴ ۰ ۲۲۷,۴۸۳,۷۹۱ ۴,۰۵۵,۴۳۳ ۱۹۶,۷۴۲,۲۲۵,۲۶۴
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ ۴۸,۵۳۸ ۴۸,۴۸۵ ۴۹,۸۴۱ ۱,۳۵۶ ۰ ۲۳۱,۵۳۹,۲۲۴ ۰ ۲۲۷,۴۸۳,۷۹۱ ۴,۰۵۵,۴۳۳ ۱۹۶,۶۲۶,۱۹۱,۳۳۳
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ ۴۸,۵۲۸ ۴۸,۴۷۵ ۴۹,۸۳۲ ۱,۳۵۷ ۶۱۸ ۲۳۱,۵۳۹,۲۲۴ ۰ ۲۲۷,۴۸۳,۷۹۱ ۴,۰۵۵,۴۳۳ ۱۹۶,۵۸۸,۲۹۳,۷۸۷
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ ۴۸,۵۱۹ ۴۸,۴۶۶ ۴۹,۸۲۳ ۱,۳۵۷ ۰ ۲۳۱,۵۳۸,۶۰۶ ۰ ۲۲۷,۴۸۳,۷۹۱ ۴,۰۵۴,۸۱۵ ۱۹۶,۵۲۰,۴۵۶,۸۲۴
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ ۴۸,۴۹۱ ۴۸,۴۳۸ ۴۹,۶۳۵ ۱,۱۹۷ ۳۷۱ ۲۳۱,۵۳۸,۶۰۶ ۰ ۲۲۷,۴۸۳,۷۹۱ ۴,۰۵۴,۸۱۵ ۱۹۶,۴۰۸,۴۳۳,۵۷۰
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ ۴۸,۴۸۱ ۴۸,۴۲۹ ۴۹,۶۲۵ ۱,۱۹۶ ۰ ۲۳۱,۵۳۸,۲۳۵ ۲,۶۷۷ ۲۲۷,۴۸۳,۷۹۱ ۴,۰۵۴,۴۴۴ ۱۹۶,۳۵۲,۰۶۹,۹۳۲
  مشاهده همه